تجهیزات لازم در مدیریت حوادث
تجهیزات لازم در مدیریت حوادث

تجهیزات، ماشین آلات و الزامات در مدیریت حوادث و بحران ها
همانگونه که در قسمت های گذشته بی انشد حوادث دارای اثرات و ابعاد متفاوتی اند و بنابراین برای رویارویی با آن نیز تجهیزات و ماشین آالت متفاوتی الزام است. در ادامه برخی از ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز مرتبط با عملیات راهداری و کاربرد آنها به اختصار بیان میگردد.

در مدیریت و رفع بحران های به وجودآمده در راه ها، امکانات و تجهیزات مورد استفاده را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

تجهیزات و امکاناتی که برای رفع اثرات حادثه و یا جلوگیری از وقوع بحرانهای ثانویه کاربرد دارند که عمدتا از نوع ماشین آالت میباشند همانند: لودر، بلدوزر، گریدر، جرثقیل، کامیون و کامیونت، خودروی گشت که از نوع کامیونتهای 3 یا 5 تن و یا سواری های کمک دار پیکاپ میباشند که در آنها تجهیزات مشخصی معمولا وجود دارد و نیز جاروی مکانیکی و …

تجهیزات و ادواتی که در راستای مدیریت صحنه حادثه و جلوگیری از اتفاقات جدید در محل حادثه و ایجاد شرایط مناسب برای امدادرسانیکاربرد دارند همانند: جلیقه یا کاپشن ایمنی، مخروط ایمنی )کله قندی(، نیوجرسی های پلاستیکی سبک و قابل حمل، چراغ چشمک زن و تابلوهای هدایت مسیر سیار، تابلوهای هدایت کننده دستی، تابلوهای محدودیت سرعت، بیسیم خودرویی و دستی و….

 • ماشین آلات گریدر: این ماشین کاربردهای مختلفی در راهداری داشته و در بسیاری از بحرانها استفاده میشود. برفروبی، پاکسازی سطح راه از گل و الی ناشی از سیل، پاکسازی سطح راه از سنگهای ریزشی از کوه، ایجاد یک مسیر موقت و انحرافی و …
 • بولدوزر: این نوع ماشین بهدلیل قدرت باالیی که نسبت به سایر ماشینآالت راهداری دارد، معموال جابهجایی سنگهای سنگین و برفهای با حجم و ارتفاع باال، استفاده میشود.
 • برف خور: این وسیله در بارشهایی که ارتفاع برف از حد معمول گذشته و به حدود یک متر و یا بیشتر میرسد بیشترین کاربرد را دارد. شاید به جرئت بتوان گفت برخالف سایر ماشینآالت راهداری، برفخور در بارش برف شدید میتواند مورداستفاده قرارگیرد.
  دارای کاربری دیگری نمیباشد و صرفا در زمانهایی که سیل همراه با گل و الی زیادی میباشد
 • بیل مکانیکی: هنگام سیل مخصوصا مکانیکی یکی از کاربردیترین وسایل برای کاهش اثرات تخریبی سیل و مواد همراه آن است. بازکردن مسیر عبور سیل و جابهجا کردن مصالح حملشده توسط سیل از کاربردهای این وسیله میباشد.
 • لودر: لودر نیز همانند گریدر دارای کاربردهای مختلفی است. بارگیری مصالح، پاکسازی سطح راه از سنگها و مصالح ریختهشده بر روی سطح راه، ساخت دیوارهای خاکی با ارتفاع متوسط و… از تواناییهای لودر میباشد.
 • تریلر: این وسیله به خودی خود در حادثهها کاری انجام نمیدهد اما برای جابهجایی و حمل و نقل بر روی پای خود حرکت کنند مورداستفاده قرارمیگیرد.
 • کامیون/ کامیونت: این نوع ماشین دارای کاربردهای عمومیبوده و عمدتا و تجهیزات در بخشهای مختلف استفاده میشود. حمل مصالح همانند شن، ماسه، نمک، آسفالت و…، تجهیزات و موارد دیگر.
 • پیکاپ: این نوع خودرو کمکدار برای گشتهای راهداری است که تجهیزات محدودی را نیز حمل میکند و برای سرویسدهی سریع در حوادث بسیار مفید و اثربخش است. در حوادث، نحوه توقف خودروی گشت به عنوان هشدار بسیار مهم بوده و باید به گونه ای در محل حادثه توقف نماید که عالاوه بر اطلاع رسانی مناسب به رانندگان عبوری حمایت الزم را نیز از امدادگران حاضر در محدوده حادثه داشته باشد و البته باید توجه داشت که محل توقف گشت راهداری در دید رانندگان عبوری باشد و بهراحتی قابل تشخیص و دیدهشدن باشد.
 • تجهیزات چراغگردان: از جمله مهمترین تجهیزاتی است که میتواند رانندگان را در فاصله مناسب از محل وقوع حادثه آگاه کرده و اعالم خطر نماید. چراغ گردان هم میتواند به صورت نصب بر روی سقف گشتهای راهداری و دارای رنگ زرد است. در خودروهای پلیس وخودروهای امدادی و یا نصب در محل باشد. این چراغها معموال برخی از سیستمهای امدادی از ترکیب قرمز و آبی استفاده میشود.
 • مخروط های ایمنی: این مخروطها که از جنس پالستیک است. برای مشخصکردن محدوده کارگاه و یا حادثه و جلوگیری از ورود خودروهای عبوری به محل حادثه و یا کارگاه استفاده میشود. چیدمان این مخروط ها بایستی مطابق با استانداردهای ذکرشده در نشریه 267 باشد تا بتواند اثربخش باشد.
 • پرچم وپرچم دار: عالوه بر چراغ گردان و چراغ چشمکزن معموال هشدار بیشتر به رانندگان از پرچمدار استفاده میشود. البته محل ایستادن پرچمدار و حفاظت از او یکی از مهمترین مسائل در حین انجام کار است و در صورتیکه پرچمدار در محل مناسب قرارنگیرد میتواند حوادث ناگواری برایش اتفاق بیفتد.
 • جلیقه ایمنی )شبرنگی(: راهداران و کلیه امدادگران عالوه بر تأمین شرایط ایمن در محدوده بحران، بایستی خود و سایر افراد حاضر در این محدوده را از سایر خطرها محافظت کنند. مهمترین اصل در این خصوص دیدهشدن افراد است و حداقل آن پوشیدن لباسهای قابل تشخیص و یا همان جلیقه های شبرنگی میباشد.
رای شما post