فروش عمده تجهیزات ایمنی در تهران

فروش عمده تجهیزات ایمنی در تهران با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت تنها در فروشگاه دلفان ایمنی.

 

یكی از مسایل مهم صنایع در كشورهای در حال توسعه مشكلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع می باشد. لذا مدیران بایستی با دو مفهوم ایمنی بعنوان شاخصی در خصوص درجه نسبی فرار از خطر و همچنین بهداشت حرفه ای بعنوان ارزیابی میزان تماس شاغلین با آلاینده های مختلف و متعدد محیط های كار آشنا بوده و به آن توجه كافی نمایند.

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی، فیزیكی، بیولوژیكی و مكانیكی با خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطانزایی، سوزانندگی، جهش زایی و … در محیط های كاری می تواند سلامت شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت تهدید نماید. لذا لازم است با شناسایی و كنترل های مهندسی مانند جایگزینی مواد خطرناك با مواد كم خطر، تغییر فرآیند كار -محصور كردن- استفاده از سیستم های تهویه مناسب، بكارگیری روش های كنترل از راه دور و یا گردش كار اقدام لازم به عمل آید. اما از آنجایی كه در مواقعی كنترل بخشی از عوامل زیان آور شغلی در منبع تولید و در مسیر انتقال عملی نبوده یا بسیار مشكل می باشد تنها راه حل باقیمانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود. این وسایل شامل گستره وسیعی از لوازم و تجهیزات می باشد كه به منظور حفاظت قسمت های مختلف بدن از موی سر گرفته تا كف پا در برابر انواع خطرهای احتمالی ساخته می شوند. بخشی از وسایل حفاظت فردی شامل موبندها، سربندها، كلاه های حفاظتی، عینك ها، رسپیراتورها، گوشی ها (ایرپلاك و ایرماف)، شیلدهای صورت، دستكش، پیش بندها، روپوش ها، گترها، ساق بندها، كفش های ایمنی و پوتین ها و غیره است. البته ممكن است برای كارفرمایان استفاده از وسایل حفاظت فردی برای كنترل و مواجهه كارگران با خطرات یك راه حل ساده و مناسب و صحیح به نظر رسد ولی در صورت عدم توجه به عوامل متعدد و موثر پیشگیری، می تواند بسیار نامناسب و حتی خطرناك باشد.

برای اینكه وسایل حفاظت فردی بتوانند بالاترین سطح ممكن حفاظت را تامین كنند لازم است بطور مناسب انتخاب شده و موقع خریداری نیز آن دسته از وسایل كه مطابق با مقررات سازمان های مسوول ملی و بین المللی نظیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مقررات وزارت كار، NIOSH، ANSI و غیره باشند انتخاب گردیده و همچنین به بهترین نحو ممكن نگهداری و به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرند.

اما چنانچه استفاده از وسایل حفاظت فردی برای كارگران ناراحت كننده باشد و از طرف دیگر علل واقعی و اهمیت كاربرد وسایل به آنها تفهیم نگردد امكان استفاده ناقص یا غلط و در نتیجه عدم تامین حفاظت كافی وجود خواهد داشت از اینرو آموزش كاربران یك بخش مهم و حیاتی از یك برنامه موفقیت آمیز استفاده از این وسایل خواهد بود و این آموزش ها بایستی به صورت مستمر و معمولا سالیانه تكرار شود. گرچه تناوب تكرار اینگونه آموزش ها به نوع خطرات، سطح آگاهی ها و نگرش ها بستگی دارد ولی توصیه می شود رفتارهای ایمنی كارگران در رابطه با كاربرد وسایل برای این منظور مورد ارزیابی قرار گیرد.

مراحل یك برنامه آموزشی موفق به شرح زیر می باشد.

 

1 – در این راستا ضرورت دارد هنگام آموزش از هرگونه افراط و تفریط در تشریح خطرات اجتناب شود زیرا كم اهمیت جلوه دادن خطرات باعث كم توجهی افراد شده و موجب می شود كه افراد حتی از احتیاطات اولیه درباره خطرات موجود خودداری كنند و بالعكس بزرگتر و شدیدتر نشان دادن خطر ممكن است به ایجاد ترس كاذب در كارگران، كاهش روحیه كاری و بهره وری و حتی به ترك محیط كار توسط كارگران نیز بیانجامد.

 

2- در مرحله دوم هدف بیان حساسیت كارفرمایان در رابطه با خطرات موجود بوده و كارگران باید از كلیه فعالیت های مهندسی و مدیریتی كه برای كنترل خطرات توسط كارفرما انجام گردیده مطلع شده و همچنین از محدودیت ها و مشكلات موجود كه باعث می شود هنوز سطحی از خطر كه نیازمند وسایل حفاظتی باشد باقی بماند آگاه گردند.

 

3- تشریح اینكه چرا نوع خاصی از وسایل حفاظتی انتخاب شده است. اصولا دو نوع دیدگاه معمول در سطح مدیریت محیط های مخاطره زا در زمینه تهیه وسایل حفاظت فردی عبارت است از:

 

الف) رفع تكلیف در برابر مقررات و بازرسان قانونی بوده و لذا در انتخاب و خرید وسایل، پارامتر ارزان بودن مد نظر می باشد.

 

ب) قیمت بالای هر وسیله نشان دهنده كیفیت بالای آن نیز می باشد كه این دیدگاه اشتباه متاسفانه در پاره ای اوقات باعث می گردد كه با وجود صرف هزینه های نسبتا زیاد هیچگونه عایدی نیز به دنبال نداشته باشد. زیرا تنها قیمت بالای تجهیزات حفاظتی نمی تواند دلیلی بر مناسب بودن وسیله تهیه شده با نوع خطرات موجود باشد.

 

4- نشان دادن روش های صحیح استفاده از وسایل شامل نحوه پوشیدن و درآوردن آنها

چه بسا ممكن است وسیله ای كه بطور مناسب و متناسب با ماهیت و كمیت خطرات موجود تهیه شده و مورد پذیرش كاربران نیز قرار گرفته بدلیل عدم استفاده صحیح كارگران، عملا بی اثر شده و حتی زیانبار نیز گردد. زیرا كارگران با اعتماد به اینكه وسیله، حفاظت لازم را تامین خواهد كرد ناخواسته در مواجهه با خطرات اضافی قرار می گیرند.

 

5- بحث درباره روش های تمیزكاری، بازرسی و نگهداری وسایل حفاظت فردی

بدون شك وسایل حفاظت فردی مانند سایر تجهیزات در صورتی كه بطور منظم تمیزكاری و بازرسی نشده و نگهداری آنها مطابق با توصیه های سازندگان آنها صورت نگیرد پس از مدتی كارایی خود را تا حد زیادی از دست خواهند داد.

رای شما post