آشنایی با انواع سامانه اعلام حريق

انواع سامانه های اعلام حريق
آشنایی با انواع سامانه اعلام حريق

اصول كلی طراحی سامانه اعلام حريق و انتخاب سامانه مناسب در استاندارد های مختلف كم بيش به يک صورت بيان شده است در استاندارد BS5839 كه مبنای بيشتر مطالب اين مبحث ميباشد اصول زير برای انتخاب يک طراحی سامانه اعلام حريق به اين صورت مي باشد :

 • اهدا حفاظت حريق با توجه به مشاخصاات ملك مشاخص شاود و اينكه حفاظت سرمايه و اموال مورد نظر است يا حفاظت جاني و يا هر دو.
 • نوع كاربري ساااختمان يا ملك مشااخص شااود و سااامانه حفاظت حريق مناسب با كاربري و مشخصات فيزيكي ملك طراحي و انتخاب شود.
 • بسيار مفيد است با افراد و مقام هاي مرتبط با حفاظت حريق قبل از هر نوع تصميم گيري تماس حاصل شوند مانند : اداره آتشنشاني منطقه، شركت هاي عرضه كننده و اشخاص متخصص سامانه هاي حفاظت حريق و حتي در بعضي مواقع نظرات كارشناسان بيمه بدليل داشتن قرارداد آتي بيمه ميتواند مفيد باشد.

استانداردها و مقررات با توجه به مشخصات و كاربری ملک دسته بندی های دقيقی از انواع ساختمان ها بيان ميكنند كه با توجه به آنها شرايط مناسب براي طرح، اجرا و نگهداری سامانه های حفاظت حريق معين ميشود. قوانين BS5839 علاوه بر اين ها برای محل های كار با بيش از 4 نفر ملزم ميكند كه صاحب ملک خطر حريق و صدمات آن را برآورد كند و با محاسبات دقيق از حصول ايمنی اطمينان حاصل نمايد.

(استفاده از روشنايی اضطراری و اعلام حريق قصور در ارزيابي خطر و شرايط ديگر ايمن سازی در برابر حريق را جبران ميكند)

قوانین مهم در سامانه اعلام حریق
قوانین مهم در سامانه اعلام حریق

فهرست مطالب

قوانین مهم در سامانه اعلام حریق

مكان ها و سايت های خاص مانند، معادن، مكانهاي ورزشی، ايستگاه های زيرزمينی راه آهن و كارگاه های ساختمانی به علت خطرات بسيار زياد آنها با گزارش های مورد قبول كه از طرف مقام های رسمی آتشنشانی در آن سايت ها تهيه مي گردد كنترل ميشود. بعضي از مجوزهای مكان های تفريحی به مجوز قانونی از طرف مقام محلی نياز دارند كه معمولا بوسيله گزارش قابل قبول مقام مجاز در آن محل، كنترل ميشود.

در قوانين ECC/654/89 & ECC/39/89 اصول زير براي حصول ايمنی در ارتباط با حريق و سامانه اعلام حریق وضع شده است كه بيشتر به محيط های كاری مربوط ميشود و محتوای آن نشان از اهميت اين موضوع دارد :

1. تهيه برآورد خطر حريق در محل كار (كليه كاركنان، مردم، افراد ناتوان و با شرايط خاص بايد در نظر گرفته شوند)
2. مشاخص كردن وسايل قابل ملاحظه و افراد در خطر (در صورت بيش از 5 نفر كارمند بايد شمارش و ثبت شوند)
3. تهيه و نگهداری اقدامات و پيشگيري هاي احتياطی از حريق
4. تهيه اطلاعات، دستور العمل ها و كنترل هاي مورد نياز
5. معرفی كردن اشخاصي كه در طرح اضطراری متعهد مسئوليت خاص ميباشند.
6. مشاوره با كاركنان درباره افراد معين شده و طرح اضطراري براي پيشگيری بهتر حريق
7. مطلع كردن ديگر ساكنان ساختمان در مورد هر احتمال خطر قابل مالاحظه اي كه سلامتي آنها را تهديد ميكند و همكاري با آنها براي كم كردن و كنترل اين خطرها
8. كسي كه كنترل مكاني بيش از يك محل كار را به عهده دارد و از كاركنان نمي باشد مسئول اجراي قوانين حريق است.
9. بايد وسيله مناسب براي برقراري تماس با سرويس هاي اضطراري تهيه شود.
10. كاركنان بايد با شخص مسئول در جهت رفع خطر آتشسوزي و اثرات آن همكاري كنند.

مواردی که در سامانه اعلام حریق  معين مي گردند :

 1. مشخص كردن خطرهاي موجود
 2. عامل ها و مسبب هاي احتران
 3. مشخص كردن افراد در خطر حريق
 4. وسايل و راههاي فرار از ساخمان
 5. سامانه اعلام حریق
 6. سامانه هاي اطفاء حريق
 7. مشخص كردن روال معين در هنگام آتشسوزي
 8. -مشخص كردن مشكلاتی كه موارد بالا دارند و برنامه های رفع آن.

قانون 1999 بدليل اهميت و رعايت نكات توصيه شده و براي به حداقل رساندن خطرات ناشی از حريق در محل كار اضافه ميكند كه هر مكاني با تعداد كاركنان 5 نفر يا بيشتر بايد دارای طرح اضطراری و تشخيص خطر حريق مكتوب باشد و در غير اينصورت جرم محسوب ميشود. اداره آتشنشانی منطقه ميتواند ابلاغيه های اجباری مكمل را اعلام كرده و از موارد خلا جلوگيري كند. در صورت وقوع آتش سوزي در ساختمان هاي بدون برآورد خطر حريق مكتوب، مالك ممكن است زنداني شده و از طرف شاكيان خصوصي مورد شكايت واقع شود.

استاندارد هاي مرتبط با سامانه اعلام حریق
استاندارد هاي مرتبط با سامانه اعلام حریق

استاندارد هاي مرتبط با سامانه اعلام حریق

استانداردها براي تجهيزات و سامانه اعلام حریق و عملكرد تجهيزات توسط مؤسساتي مانند BSI و يا موسسات استاندارد ملي توليد و يا تاييد مي شوند. آنها براي يك محصول تنها و يا يك سري توليدي بهترين عملكرد را چه از لحاظ طراحي و چه از لحاظ ساخت يا كاربرد تعيين ميكنند. استانداردهاي زير مربوط به اروپا و انگليس ميباشند كه در مورد سامانه اعلام حریق وضع شده اند.

BS5839 سايت اساتانداردهاي مربوط به كاربرد سامانه اعلام حریق و تجهيزات آلارم در فضاهاي معين شده، ميباشد. خصوصا قسمت اول مربوط به كاربري عمومي و قسمت ششم مربوط به كاربري مسكوني ميباشد.

الگوهاي طراحي سامانه اعلام حریق

در تعيين حداقل هاي لازم براي سامانه هاي حفاظت در برابر حريق و متناسب با ويژگی هاي هر ملك مقررات الگوهاي متفاوتي را ارائه ميكنند كه به آنها سامانه هاي حفاظتي مي گويند. يك ملك با توجه به كاربري آن و اهدافي كه سامانه اعلام حریق و اطفاء حريق براي رسيدن به آنها اجرا ميشوند، مطابق يكي از اين سامانه هاي مطرح شده حفاظت خواهد شد و تجهيزات اعلام و اطفاء حريق بكار گرفته در آن ملك بايد حداقل هاي مشخص شده در آن الگوي معين را داشته باشند. استاندارد ها اطلاعات كامل و مفيدي براي انتخاب اين الگو ها را دارند كه بر ا ساس آن ها سازمان هاي مسئول ضوابط خاص يك ملك را مشخص ميكنند. براي طراح يك سامانه اعلام حریق شناخت انواع الگو هاي حفاظت و دانستن مشخصات هركدام لازم است تا بر اساس آن نياز هاي طرح را معين كند و لذا در اينجا تنها به بيان اين الگو ها اكتفا خواهد شد.

 • يك سامانه اعلام حریق رضايت بخش براي حفاظت ملك و اقالم سرمايه اي بايد در مراحل اوليه و قبل از وارد شدن خسارت جدي به اموال حريق را بطور خودكار تشاخيص دهد و محل آن را مشاخص كند و همننين به موقع آلارم موثري ايجاد كند كه نيروهاي آتشنشاني اعم از پرسنل مستقر و گروه اطفاي حريق خارج از محل مطلع گردند. از آنجا كه براي حفن سرمايه زمان رسيدگي گروه اطفاي حريق تا حد ممكن بايد كم باشد اتصال يك خط مستقيم و مستقل اعلام به مركز آتش نشاني بسيار موثر ميباشد.
 • يك سامانه اعلام حریق شايسته براي حفاظت جاني بايد شامل هشدار حريقي با شد كه در زمان مناسب با داشتن فرصت كافي براي فرار به صدا درآيد. مانند سامانه نوع P .

 

 

تدوین شده در تیم محتوایی وب سایت دلفان ایمنی فروشگاه تجهیزات ایمنی

 

رای شما post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *