حمل مصدوم در حوادث دلفان ایمنی
حمل مصدوم در حوادث

آیا با اصول حمل مصدوم در حوادث آشناییت دارید؟ راحتی و ايمنی مصدوم اولين مسأله ای است كه بايد به آن توجه كنيد. همچنين بايد دقت كنيد كه بر اثر بی دقتی در حمل، حال مصدوم بدتر نشود. به طور كلی اگر امكان دارد در وضعيت مصدوم تغييری ايجاد نكنيد و حمل مصدوم در حوادث را به واحد اورژانس واگذار كنيد، زيرا بی دقتی در حمل ممكن است باعث شود حال مصدومی كه دچار ضايعۀ گردن و ستون مهره شده يا شكستگیِ باز دارد وخيم ترشده و گاهی به قطع نخاع و فلج اندام ها منجر شود.

نکته مهم در حمل مصدوم در حوادث تا وقتی مطمئن نيستيد مصدوم، آسيب ديدگیِ ستون مهره در ناحيه گردن، كمر و پشت ندارد، مكان و وضعيت او را تغيير ندهيد. به هر حال اگر خطرهايی مثل آتشسوزی، فروريختن آوار يا نشت گازهای سمی جان مصدوم را تهديد میكند، بدون آنكه خودتان را به خطر بيندازيد مصدوم را هر چه سريعتر از محل دور كنيد.

 ? همچنین ببینید :  خرید و قیمت برانکارد

فهرست مطالب

1- بلند کردن مصدوم در حمل مصدوم در حوادث

بلند کردن مصدوم نوعی مهارت است و اگر اين کار به درستی انجام شود میتوان بدون آنکه فشار فوقالعادهای به انسان وارد شود. حتی مصدومان سنگين وزن را هم بلند کرد.

اصول بلند کردن مصدوم در حمل مصدوم در حوادث
اصول بلند کردن مصدوم در حمل مصدوم در حوادث

توجه

سعي نکنيد مصدومي را که خيلي سنگين است يا آسيب های جدی ديده است (مثلاً شکستگي باز دارد) به تنهايي بلندکنيد. در اينگونه موارد از کسانيکه در صحنه حضور دارند کمک بخواهيد تا احتمالاً صدمه ای به شما يا مصدوم وارد نشود.

اصول مراقبت از خود، هنگام حمل مصدوم در حوادث:

بلندکردن مصدوم دو اصل دارد:

 1. هميشه از قویترين ماهيچه های بدن خود مثل ران و شانه استفاده کنيد
 2.  تا آنجا که امکان دارد مصدوم را بايد به بدن خود نزديک کنيد

توجه به نکته های زير میتواند شما را در انجام اين کار به شیوه صحيح راهنمايی کند:

 •  هنگام بلند کردن مصدوم بايد در وضعيت صحيحی قرار داشته باشيد
 • پاها بايد راحت و با فاصله از هم قرار گيرد تا تعادل بدن شما حفظ شود.
 •  حالت بدن بايد متوازن و در عين حال محکم باشد.
 •  پشت خود را صاف نگه داريد
 • در حالی که سر خود را بالا نگه میداريد، کاملا مصدوم نزديک شويد و از شانه های خود برای تحمل ِوزن مصدوم استفاده کنيد.
 • از پنجه  دست خود برای محکم چسبيدن به مصدوم  استفاده کنيد.

 ? همچنین ببینید :  خرید و قیمت انواع کمک های اولیه

توجه حمل مصدوم در حوادث

اگر مصدوم از پشت شما ُسر خوردنبايد، به خاطر جلوگيری از افتادن مصدوم به پشت خود صدمه بزنيد بلکه بگذاريد مصدوم آرام ُسر بخورد و با ملايمت بدون آنکه به جراحت وی آسيبي وارد شود ،با زمين تماس پيدا کند.

روش های حمل مصدوم
روش های حمل مصدوم

انواع روش های حمل مصدوم

حمل را بر اساس تعداد نفر شرکت کننده، تقسيم بندی میکنند که تعدادی از آنها عبارت است از:

 1. حمل های يک نفره: آغوشی، کششی، عصايی، کولکردن
 2. حمل های دونفره: چهارمچ، سه مچ، قطاری،صندلی، بازو به بازو، برانکارد
 3. حمل های سه نفره: آغوشی، برانکارد
 4. حمل های گروهی (چندنفره): آغوشی، برانکارد

1- حمل های یک نفره

حمل مصدوم يک نفره در مواقعی به کار میرود که فرد ديگری برای کمک نيست. اين روش حمل به شيوه هايی که در زير شرح داده خواهد شد انجام میگيرد:

 • روش آغوشی: از اين روش برای حمل افراد سبک برای اين کار، وزن به ويژه کودکان استفاده میشود. معمولا میتوانيد يک دست را به دور تنه و دست ديگر را زير زانوی مصدوم بگذاريد. (مثل بغل کردن)
 • روش کشيدن: در مواردی که سرعت عمل بسيار مهم است و شرايط خاصی برای حمل مصدوم وجود دارد (مثل ميدان جنگ) از روش کششی میتوانيد استفاده کنيد. از اين روش برای افرادبیهوش وهوشياربه خصوص مصدومان دچار آسيب های اندام ها نيز میتوان استفاده کرد. برای انجام اين روش، زير بغل مصدوم را در حالتی که نشسته است از پشت بگيريد و او را بکشيد.
 • روش تکيه گاهی يا عصای انسانی: از اين روش شديدی نديده است برای حمل مصدومی که به هوش است، صدمه و میتواند با کمک ديگری راه برود استفاده کنيد. برای اجرای اين روش، کمک دهنده بايد در سمت پای سالم مصدوم قرار گرفته، يک دست خودرا دور کمروی بگيرد و با دست ديگر، مچ دست مصدوم را در حالی که به درون گردن امدادگر حلقه شده، او را جابه جا کند.
 • روش کول کردن: برای حمل مصدومی که سبک، کوچک و به هوش است و میتواند خود را نگه دارد و يا مسافتی که بايد مصدوم را حمل کنيد زياد است میتوانيد از اين روش کمک بگيريد. برای اين کار، مصدوم در حالت ايستاده به پشت شما رفته، در حالی که دست خود را به دور گردن شما انداخته است، دست های خود را زير زانوهای مصدوم حلقه کرده و او را به پشت حمل کنيد.
حمل مصدوم تک نفره
حمل مصدوم تک نفره

توجه حمل مصدوم در حوادث

اگر استخوان بازوی مصدوم آسيب ديده باشد، نبايد از اين روش استفاده کرد.

2- حمل های دو نفره

 • روش چها رمچ: از اين روش زمانی میتوانيد استفاده کنيد که مصدوم به هوش باشد و بتواند با يک يا هر دودست خود به حمل کننده ها کمک کند. برای انجام اين کارمصدوم در حالتی که نشسته است، دست خود را دور شانه های دو نفر کمک دهنده که در دو طرف مصدوم زانو زده اند می اندازد و روی سکوی ايجاد شده با مچ های دست به هم گره شده دو امدادگر، مینشيند و بدين طريق حمل میشود. در اين روش دو کمک کننده، روبروی هم در پشت مصدوم میايستند و با دست راست مچ دست چپ خود را گرفته و با دست چپ مچ دست راست نفر مقابل را میگيرند.
 • روش سه مچ: از اين روش زمانی استفاده میشود که مصدوم به دليل آسيب ديدگی دست ها نتواند به حمل کننده های خود کمک کند. اين روش شبيه روش چهار مچ استولی يکی از امدادگران با دست خود از پشت، مصدوم را حمايت میکند.
 • روش حمل قطاری: از اين روش برای مصدومان دچار ِ آسيب شکم و سينه میتوان استفاده کرد. در اين روش يک امدادگر از پشت و در زير بغل مصدوم، دست خود را جلوی او میآورد و نفر دوم از جلو زير زانوهای مصدوم را گرفته، او را حمل میکنند.
 • روش حمل به کمک صندلی: هنگامی که قصد داريد جدی نديده از پله ها يا از با مصدومی که به هوش است و صدمه راهرو عبورکنيد، میتوانيد مصدوم را روی صندلی معمولی بنشانيد و با کمک يک نفر ديگر او را حمل کنيد.
اصول حمل مصدوم دو نفره
اصول حمل مصدوم دو نفره

3- حمل های سه نفره

چنانچه مشکوک به آسيبديدگی ستون مهره ايد از اين روش استفاده کنيد

 • حمل آغوشی: حمل آغوشی با سه نفر و با توجه به طرز قرار گرفتن امدادگران در دوطرف مصدوم، به دو شکل انجام میگيرد.
  الف) چنانچه آسيبديدگی شديد نباشد سه امدادگر به صورت زيکزاک روبهروی همديگر، يک نفر در يک طرف مصدوم و دو نفر در طرف ديگر او قرار میگيرند. يک امدادگر سينه و باسن مصدوم رد زانو زده، دست های خود را اززير قفسه میکند و با هر يک از دست ها يکی ازدست های امدادگران روبهرو را میگيرد و هم زمان با هم بلندمیشوند
  ب) چنانچه آسيب ديدگی شديد باشد، مصدوم بايد با کمترين حرکت جابهجا شود. به همين منظورهر سه امدادگردريک سمت مصدوم قرار گرفته، در حالی که يکی از آنها سر و زير گردن و ديگری کمر و باسن و نفر آخر مچ ها و زانوها را حمايت میکند با هماهنگی وآهسته مصدوم را بلند و سپس او را به پهلو و به سمت خود خم میکنند
 • حمل با برانکارد: اين روش مطمئن ترين روش برای حمل مصدوم در مسافت های طولانی است. طريقه بلند کردن و قرار دادن مصدوم بر روی برانکارد شبيه حمل آغوشی است با اين تفاوت که مصدوم پس از قرار گرفتن روی برانکارد توسط آن حمل میشود.
 • روش ساخت برانکارد با لباس: میتوانيد با رعايت مناسب ديگری که در کردن اصول ايمنی دربرانکارد، با هر وسيله دسترس داريد برانکارد تهيه کنيد. دو يا سه کت يا پيراهن محکم تهيه کرده، آستين کت ها و پيراهن را بهداخل ببريد. تک مهيازيپکتها يا پيراهنهارا ببنديد. سپس آنها را به صورت معکوس در امتداد هم قرار داده و دو چوب را از ميان آستينهای آنها میگذرانيد. بعد از اطمينان از محکم بودن برانکارد مصدوم را به پهلو بچرخانيد و برانکارد را در پشت او قرار داده، مصدوم را با احتياط روی آن بگذاريد. با تکه های پارچه نيز میتوانيد برانکارد بسازيد.

توجه حمل مصدوم در حوادث

هنگام حرکت نيز امدادگران به طرف سر مصدوم و به پهلو گام برميدارند.

اصول حمل مصدوم گروهی
اصول حمل مصدوم گروهی

توجه

در مواقعي که برانکارد در دسترس نيست، ميتوانيد از وسايل مختلف مثل پتو، لباس، ميله،طناب و … برانکارد بسازيد.

4- حمل های گروهی

 • حمل آغوشی (با چهار امدادگر): روش کار مشابه حمل سه نفره است با اين تفاوت که سه نفر در يک طرف مصدوم ونفر چهارم بالای سر مصدوم (برای حمايتاز سروگردن) قرار میگيرد
 • حمل با برانکارد: طرز انجام اين روش شبيه روش سه نفره است با اين تفاوت که در اين حالت يکی از امدادگرها در سمت مقابل، مسئول گذاشتن برانکارد زير مصدوم است

توجه حمل مصدوم در حوادث

هنگام تمرين، دقت کافي داشته باشيد که به خود و دوست تان که نقش مصدوم را بازی ميکند آسيب نرسانيد.

 

 

مطالب مرتبط:

 1. فروش عمده لوازم ایمنی
 2. اصول امداد رسانی چیست؟

 

 

5/5 - (1 امتیاز)