اصول امداد رسانی

اصول امداد رسانی چیست؟ چگونه می توان در مواقع بحرانی به فرد مصدوم کمک کنیم؟ با تیم دلفان سیفتی همراه باشید تا در ادامه با اصول امداد رسانی به طور کامل آشنا شوید …

آيا تاكنون خود يا اطرافيانتان در خانه، كوچه و خيابان، مدرسه و دانشگاه، محل كار يا هنگامِ مسافرت و تفريح دچار حادثه شده ايد؟ يا حداقل اقوام و دوستان برای شما خاطرۀ تلخی از بروز حادثه ای كه منجر به تهديد سلامت يك يا چند نفر شده باشد تعريف كرده اند؟ مسلماً جوابي كی ازپرسش های بالا مثبت است. بشر خصوصاً در شرايط زندگی شهری و ماشينی امروزه در تمام طول 24 ساعت حتی در مواقع خواب و استراحت نيز در معرض تهديد دامنۀ وسيعی از آسيب ها و صدمه هاست. بنابراين آشنايی بيشتربا اين حوادث و راه های علمی برخورد و مقابله با آن در صورت بروز میتواند در نجات جان آسيب ديدگان، كاهش صدمات و عوارض احتمالی نقش بسيار مهمی ايفا كند.

فهرست مطالب

تعریف جامع امداد رسانی و کمک های اولیه

تعريف کمک های اوليه کمک های اوليه شامل سلسله اقدام ها و مراقبت های ساده و اساسی است که هنگام وقوع سوانح و حوادث میتواند به نجات جان مصدوم، کاهش ميزان عوارض و کمکردن درد و رنج فرد آسيب ديده تا رسيدن به مرکز درمانی کمک کند.

هدف های کمک های اوليه و اصول امداد رسانی

 1. نجات جان مصدوم
 2. جلوگيری از بدترشدن حال مصدوم
 3. افزايش احتمال بهبودی مصدوم تا رسيدن به مراکز درمانی.

خصوصيات فرد کمک کننده در اصول امداد رسانی

به نظر شما فرد برای اين که بتواند ِ هنگام بروز حادثه به خوبی به افراد مصدوم کمک کند چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟ اگر میخواهيد ِ هنگام بروز حادثه به خوبی به مجروحان کمک کنيدبه نکته های زير توجه کنيد:

 • خونسردی خود را حفظ کنيد و بر اعصاب خود مسلط باشيد.
 • صدمات وارد شده به مصدومان را به سرعت تشخيص دهيد.
 • تسلط کافی به امر کمک رسانی و آگاهی از دانش مربوط را داشته باشيد
 • روش های درمانی مناسب را بدون اتلاف وقت انجام دهيد
 • ابتکار عمل داشته باشيد تا بتوانيد از امکانات موجود در محل به بهترين شکل استفاده کنيد.
 • اميد خود را در کمک کردن به مصدوم تا رسيدن به نهايی از دست ندهيد
 • رابطه عاطفی مناسب با مصدوم و اطرافيان وی برقرار کنيد.
 • با انجام کارهای غيرضروری ياغلط، آسيب بيشتری به صدمه ديدگان وارد نکنيد.

نکته مهم در رابطه با اصول امداد رسانی

ممکن است مصدوم در يک زمان دچار چند ضايعه شده باشد يا با چند مصدوم روبرو شويد که بعضي از آنها نياز به مراقبت های فوریتر نسبت به سايرين داشته باشند، پس بايد به ترتيب اولويت به مصدومان رسيدگي کنيد.

نحوۀ برخورد با حادثه يا حادثه ديده در اصول امداد رسانی

آيا تاکنون با حادثه ای مواجه شده ايد؟ به نظر شما در اين زمان چه بايدکرد؟ اولين و بهترين اقدام چيست؟ اولويت بندی، توجه داشته باشيد در زمان وقوع حادثه، نحوه مدت زمان توجه به هر مصدوم و همکاری با ساير امدادگران باعث میشود بهتر بتوانيد به مصدومان کمک کنيد. بنابراين بهتر است ِ هنگاموقوع حادثه به ترتيب فعاليت های زير را انجام دهيد:

 1. ارزيابی موقعيت در نهايت خونسردی و خيلی سريع؛ موقعيت حادثه را ارزيابی کنيد، ببينيدآيا:
  o خطر همچنان وجود دارد؟
  o جان کسی در خطر است؟
  o اطرافيان میتوانندبه شما کمک کنند؟
  o نياز به کمک های تخصصی میباشد؟
 2. امن کردن صحنه حادثه، ممکن است عوامل پديد آورنده حادثه هنوز هم خطرساز باشند. هميشه به خاطر داشته باشيد که در قدم اول بايد مراقب سلامت خود باشيد. اغلب با انجام اقدامات سادهای مانند: خاموش کردن میتوانيد صحنه راعاری از خطر کنيد. در صورتي که نمیتوانيد عامل خطر را از محيط حذف کنيد، سعی کنيد مصدوم را تا حد ممکن از محل دور کنيد
 3.  ارائه کمک های اورژانسی پس از امن کردن صحنه حادثه؛ به سرعت تمامی مصدومين را ارزيابی کنيد و آنها که نياز به اقدامات اورژانسی دارند در اولويت قرار دهيد. در ارزيابی مصدوم به موارد زير دقت شود:
  o آيا مصدوم هوشيار است؟
  o آيا راه هوايی او باز است؟
  o آيا مصدوم نفس میکشد؟
  o آيا گردش خون مصدوم برقرار است؟

درخواست کمک در اصول امداد رسانی

شما بايد در ِآن واحد چندين کار انجام دهيد، مواظب سلامتی خود باشيد، درخواست کمک کنيد و کمک های اوليه را ارائه دهيد. میتوانيد از ديگران نيز بخواهيد به شما کمک کنند.برخی از حاضرین می توانند مفيد واقع شوند و در جلوگيری از خونريزی ها و شکسته بندی ها و يا رساندن بيمار به مراکز درمانی، يا آگاه نمودن ديگران کمک نمايند.

بيشتر بدانيد

بررسی محيط و نحوۀ مصدوميت، علايم (مواردی كه امدادگر قادر به مشاهدۀ آنهاست مثل خونريزی، تب، زخم و …) و نشانه ها (شواهدی كه خود بيمار بيان میكند و امدادگر قادر به درك آنها نيست مثل درد، تهوع، تشنگی و …) در تشخيص نوع مصدوميت و نحوۀ ارايۀ اقدام های درمانی مؤثر است.

ترتيب اولويت ها در اصول امداد رسانی

امدادگر بايد در چند مرحله به مصدومان سرکشی کند و اولويت های زير را به ترتيب در نظر بگيرد:

 1. اولويت های حياتی: مثل بازکردن راه هوايی و احيای قلبی ــ ريوی در ِ مصدومان دچار ايست قلبی ــ تنفسی يا شوک شديد،
 2. اولويت های خطرناک: مثل خونريزی شديد،آسيب های جدی اعضا، شکستگی های شديد، سوختگی شديدو آسيبهای نخاعی،
 3. اولويت های ساده تر: مثل تسکين درد، کنترل خونريزی ها و شکستگی های جزيی
 4. اولويت آخر: کسانی که زخم های مهلک برداشته اند و مرگ آنها حتمی به نظر میرسد.

اهمیت جعبه کمک های اوليه در اصول امداد رسانی

آیا در منزل جعبه کمک های اولیه دارید؟ اگر جواب شما مثبت است بگوييد در آن چه وسايلی گذاشته ايد؟ ٔبهتر است افراد در محيط کار، منزل و اماکن عمومی، اين وسايل را در جعبه کمک های اوليه هميشه در دسترس داشته باشند تا هنگام بروز حادثه استفاده کنند.
البته در صورت ِ نبودن هر يک از وسايل مورد نياز در محل حادثه، شما بايد قادر باشيد تا از وسايل موجود کمک بگيريد. مهمترين وسايل کمک های اوليه عبارت است از:

• گاز (استريل و ساده)
• باندهای مختلف (نواری، کشی، سهگوش، کراواتی)
• قيچی
• پنس
• پنبه ٔ
• چسب نگاه دارنده پانسمان زخم ها يا لکوپلاست
• ضدعفونی کننده ها، مثل بتادين، سرم شستشو و …
• پماد سوختگی
• سنجاق قفلی
• آينه و چراغ قوه
• شريان بند (گارو يا تورنيکه)
• انواع موجود آتل (تخته شکسته بندی)
• دماسنج پزشکی
• گوشی پزشکی
• دستگاه سنجش فشارخون
• دستکش پلاستيکی
• آدرس و تلفن مراکز امدادرسانی
• خودکار و کاغذ
• صابون
• چند ليوان يکبار مصرف

رای شما post